Privacyverklaring

Nico Poel Financiële Diensten respecteert de privacy van haar relaties, ex-cliënten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn we?
Nico Poel Financiële Diensten heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 0299-430445
 • e-mail: info@nicopoel.nl
 • website: nicopoel.nl
 • postadres: Noorderweg 160, 1456 NP te Wijdewormer

Verwerking persoonsgegevens
Nico Poel Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, bankzaken, etc.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens
 • Gegevens van lopende financiële producten
 • Bijzondere persoonsgegevens

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nicopoel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie.

Verstrekken van gegevens aan derden
Nico Poel Financiële Diensten stelt uw persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nico Poel Financiële Diensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd. Nico Poel Financiële Diensten heeft deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 11 juni 2018.

Vragen over privacy
Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze directie.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag, opmerking of klacht door Nico Poel Financiële Diensten, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Nico Poel Financiële Diensten maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie