Heeft u een goed beeld van uw werknemers?

Sommige mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt zoals dat heet. Het lukt echter een steeds groter gedeelte om toch werk te vinden. Om de drempels voor deze groep mensen weg te halen kent de overheid een aantal regelingen. Veel van deze regelingen zijn echter niet bij werkgevers bekend.

Zo bestaat er de zogenaamde No-risk polis. Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte. Indien een van deze werknemers ziek wordt, heeft u als werkgever recht op loondoorbetaling aan de werknemer door het UWV. Dit is o.a. vastgelegd in Art. 29b van de Ziektewet. Mocht een dergelijke werknemer uiteindelijk instromen in de W.G.A. dan wordt dit via de toekomstige premieverhoging ook niet aan u als werkgever toegerekend.

Per 1 februari 2017 is een structureel geldende no-risk polis een feit

Tot voor kort gold deze regeling voor maximaal 5 jaar. Vanaf nu is deze regeling voor een onbeperkte periode van toepassing.

Er zijn echter wel een aantal aanpassingen:

 • Voorheen mocht u na twee maanden informeren of iemand recht had op deze regeling. Het kwam voor dat in een veel later stadium geconstateerd werd dat dit recht bestond. Het in het verleden uitbetaalde loon kon dan alsnog bij het UWV terug gevorderd worden. Als ook een eventuele premiekorting op de sociale verzekeringen. Deze premiekorting is inmiddels vervangen door het  Loon Kosten Voordeel (L.K.V.)
 • Vanaf nu moet u binnen 3 maanden aan uw werknemer gevraagd hebben of hij/zij recht heeft op een regeling via het UWV. Met terugwerkende kracht vorderen van betalingen is ook niet meer mogelijk. Het is dus zeer belangrijk dat u in uw aanname proces hierover al duidelijkheid heeft.
 • Benoemde groepen door ‘de politiek’:
  • Uw werknemer krijgt (of in sommige gevallen kreeg) een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van UWV. In de beslissing die uw werknemer hierover in het verleden heeft ontvangen staat dan dat de no-riskpolis van toepassing is.
  • De aanvraag voor een WIA-uitkering is afgewezen. Dit geldt voor de groep arbeidsongeschikten die voor minder dan 35% zijn afgekeurd voor de W.G.A.. In de afwijzingsbrief staat dan dat een nieuwe werkgever gebruik kan maken van de no-riskpolis.
  • Uw werknemer heeft ooit een Wajong-uitkering van het UWV ontvangen.
  • Uw werknemer heeft een WSW-indicatie van UWV, maar werkt niet bij een sociale werkvoorziening.
  • Uw werknemer is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering gekregen en is vanuit de WW in dienst gekomen.
  • Uw werknemer is opgenomen in het doelgroepregister en is op of na 1 januari 2015 in dienst getreden.

Waar moet u op letten?

 1. Check binnen 3 maanden na indiensttreding of er sprake is van een no risk polis en of mogelijkheden voor het Loon Kosten Voordeel..
 2. Indien dit recht bestaat, vraag dan een uittreksel uit het doelgroep register op bij het UWV. Hiervoor betaalt u € 25,- per werknemer. Deze verklaring heeft u nodig voor de verzuimverzekeraar en de belastingdienst.
 3. Geef aan ons door dat de betreffende werknemer niet onder de verzuimverzekering hoeft te vallen. Bij een modaal jaarsalaris scheelt u dit ca. € 825 premie per jaar.
 4. Deel uw salarisadministrateur mee dat er sprake is van een no risk polis en eventueel Loon Kosten Voordeel. Dit kan dan direct verwerkt worden in de loonaangifte.
 5. Ziek- en hersteld meldingen dienen via het werkgeversportaal van het UWV binnen 4 resp. 2 dagen gedaan te worden. Als u dit verzuimt riskeert u een boete.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over deze en diverse andere regelingen. Uiteraard willen wij u helpen om inzicht in uw mogelijkheden te krijgen. Voor advies kunt u contact opnemen met Patrick Knook  of Marcel Buskermolen (telefonisch via 0299-430445 of per e-mail: bedrijven@nicopoel.nl).

BACK