Verzuim en arbeidsongeschiktheid:
WEL of NIET eigenrisicodrager vanaf 2017?

Geplaatst 2e kwartaal 2016

U bent als ondernemer lekker aan de slag, samen met uw mensen. Maar wat als een werknemer ziek wordt? Naast de praktische problemen kan dit u veel geld kosten. Wel 12 jaar lang. Eerst de loondoorbetaling, zolang uw werknemer in dienst is. Daarna eventueel de doorbelasting van de Ziektewetuitkering. En na 2 jaar ziekte nog maximaal 10 jaar doorbelasting van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zo kan één ziektegeval u wel €100.000,- kosten. Vergeet daarbij niet de inspanningen die u moet leveren om te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van verzuimbegeleiding (Wet verbetering poortwachter).

WEL of NIET eigenrisicodrager vanaf 2017?
Vòòr 1 oktober 2016 moet u beslissen of u de risico’s van arbeidsongeschikte medewerkers zelf gaat dragen of onderbrengt bij het UWV. Wat betekent dit precies?

Sociale zekerheid
Sinds 1992 zien we om de zoveel jaar ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid, wijzigingen met een grote impact op u als werkgever. De tendens hierbij is dat de verantwoordelijkheid en het risico meer en meer bij de werkgevers is komen te liggen. Werkgevers worden steeds meer verantwoordelijk voor financiële gevolgen van (tijdelijke) zieke werknemers én ex-werknemers.

WIA
In 2006 werd de WIA ingevoerd: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA gaat uit van wat de werknemer nog wél kan en beloont gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die blijven werken. De uitkering start als een werknemer na 104 weken ziekte (arbeidsongeschiktheid) nog steeds minimaal 35% arbeidsongeschikt is. De WIA-uitkering bestaat uit 2 onderdelen: de WGA- en IVA-uitkering. In onderstaand figuur een toelichting op deze uitkeringen.

 

Figuur WIA

Ziektewet- en WGA-premie
De kosten van arbeidsongeschiktheid worden door het UWV aan u doorbelast middels de Ziektewetpremie en WGA-premie. De doorbelasting verschilt per werkgever. Dit is onder andere afhankelijk van bedrijfsgrootte.

Verantwoordelijk ex-werknemers
Met de invoering van de wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) op 1 januari 2014 vergrootte de overheid de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor werknemers die ziek uit dienst gaan. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit tot 10 jaar doorbelasting in de premies betekenen voor een ex-werknemer. De wet is tevens van toepassing op ex-werknemers die zich binnen 4 weken na einde dienstverband ziekmelden.

Eigenrisicodragerschap
Sinds 2016 is het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en voor de WGA-vast mogelijk. Een eigenrisicodrager draagt zelf de uitkeringslasten en heeft zelf de verantwoordelijkheid over de re-integratie van de zieke ex-werknemer en/of WGA-instromer. Daar staat tegenover dat de eigenrisicodrager geen gedifferentieerde premie WGA-vast en/of ZW-flex hoeft te betalen. Vanaf 2017 valt de WGA-flexgroep ook onder het eigenrisicodragerschap voor flexwerkers die ziek worden na 1 januari 2017.

Vòòr 1 oktober 2016
Werkgevers moeten vòòr 1 oktober 2016 besluiten waar zij hun arbeidsongeschiktheidsrisico willen onderbrengen (UWV of eigenrisicodrager?)

Wet verbetering poortwachter
In het kader van Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever verplicht om zich in te spannen samen met  een arbodienst of bedrijfsarts om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. De verplichtingen vanuit deze wet gelden ook voor zieke ex-werknemers.

Advies
De wetgeving rondom sociale zekerheid is complex en de wijzigingen kunnen voor u als werkgever groot effect hebben op de continuïteit van uw onderneming. U moet op korte termijn een keuze maken tussen het eigenrisicodragerschap of het onderbrengen van de risico’s bij het UWV. Wat voor u de beste keuze is hangt mede af van de grootte van uw onderneming, premie en of er wel of geen instroom is geweest in de afgelopen jaren.

Wij adviseren u graag bij het maken van deze beslissing. In een persoonlijke afspraak zullen wij de diverse mogelijkheden voor uw onderneming toelichten, waarna u een zorgvuldige afweging kunt maken.

Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over de manier waarop u de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter kunt vormgeven binnen uw onderneming. Het gaat hier veelal om tijdrovende werkzaamheden die veel aandacht vragen. Ook preventie is hierin een belangrijk onderdeel, voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Voor een vrijblijvende toelichting op bovenstaande informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze accountmanagers Theo de Roo of Patrick Knook via 0299-430445 of verzuim@nicopoel.nl


Meer interessante onderwerpen:

> Grip op verzuim

BACK